بازگشت به صفحه اصلی

درس شماره 2

فیلم نوشتن کلمه

آموزش حروف این کلمه

آموزش حرف الف با کلاهدر حالت جدا
آموزش اتصال بدر حالت جدا

ترفندها و کمک آموزشی

نکات مربوط به کلمهاصول درست نوشتن کلمه
مراحل نوشتن کلمهساده نویسی
غلط ننویسیمایراداتی که دیگران داشتند
صفحه اصلیاپلکیشنطراحی امضاارتباط با ما