آزمون میاندوره ای خوشنویسی

ویژه مدرسه وارثان نور

دانش آموزان عزیز 
سه درس ویژه برای شما برای 3 کلمه قرار داده شده که با دقت به هر درس ، کلمه مربوطه در فرم تمرین کار شود و جلسه آینده به همراه خود بیاورید . 
این آزمون میاندوره ای شما هست و همه باید انجامش بدند .

صفحه اصلیاپلکیشنطراحی امضاارتباط با ما