0%

دندانه "ب" در کدام کلمه به بقیه متفاوت است؟

تمرین خوشنویسی
درست! نا درست!

هر حرف با توجه به حرف بعدی خود شکل متفاوت به خود میگیرد .

کدام کلمه داری دندانه شاخص نیست ؟

خوشنویسی در منزل
درست! نا درست!

دندانه شاخص زمانی نوشته میشود که چند دندانه شبیه به هم کنار هم قرار بگیرد .

در کدام کلمه دندانه اول درست نوشته نشده ؟

آموزش خوشخط نویسی
به زوایای دندانه ها دقت کنید
نمایش راهنما
درست! نا درست!

اتصال "ت" در آخر در کدام کلمه درست است ؟

عکس خوشنویسی
نسبت به خط زمینه و زاویه ها بررسی شود
نمایش راهنما
درست! نا درست!

با این حروف چه کلمه ای می توان نوشت ؟

بازی سازی کلمات
حروف تفکیک شده اند
نمایش راهنما
درست! نا درست!