مرکز تماس: ۰۲۸۳۲۵۶۰۲۹۲

0

نمونه های خط تحریری و خوشنویسی با خودکار

مجموعه: آموزش خوشنویسی
برای این پست نمونه هایی از آثار خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آماده شده که می توانید به عنوان تمرین و آشنایی هر چه بیشتر با ساختار و حروف در قالب شعر و متن استفاده خوبی ببرید.

برای این پست نمونه هایی از آثار خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آماده شده که می توانید به عنوان تمرین و آشنایی هر چه بیشتر با ساختار و حروف در قالب شعر و متن استفاده خوبی ببرید. در بعضی از تمرینات از فرم ها ویژه خط و قلم استفاده شده که در ادامه برای دانلود قرار داده می شود.

مشاهده آنلاین و دانلود فیلم شماره 1 در آپارات

متن شعر :

(فریدون مشیری)

مشاهده آنلاین و دانلود فیلم شماره 2 در آپارات

متن شعر :

فریدون مشیری

مشاهده آنلاین و دانلود فیلم شماره 3 در آپارات

سایر نمونه ها :