داشتن خط زیبا یک اتفاق بسیار خوشانید برای هر شخصی است. حال آنکه خانواده ها به این موضوع اهمیت زیادی نمی دهند. بیشتر والدین در فکر فرستادن فرزندان خود در کلاس های آموزشی از قبیل موسیقی، زبان و ورزش هستند و هیچ توجهی به وضعیت دست خط فرزند خود ندارد.

تمام کسانی که در بزرگسالی خط ناخوانا و ناشکیب و امضایی نازیبا دارند، ریشه آن را در کودکی جستجو می کنند. آنها بر این نظر هستند که والدین هیچ توجهی به خط آنها نداشته اند و هیچگاه برای زیبانویسی و خوشنویسی فرزند خود را تشویق نکرده اند. اگر خانواده خط ناخوانای فرزند خود را می دیدند، بی توجه از کنار آن رد شده اند. بی آنکه برای تشویق او به زیبانویسی تلاشی کرده باشند.

عوامل تاثیرگذاری خانواده ها در خط زیبای فرزندان

خانواده ها تاثیر زیادی بر خط زیبای فرزندان دارند و عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارند که از جمله می توان موارد زیر را نام برد:

1-بد خط بودن والدین

والدینی که خودشان بدخط هستند، عموما تلاشی نیز برای خوش خط شدن فرزندشان نمی کنند. والدین اولین الگوی فرزندان هستند. حال اگر والدین بد خط باشند، بی تردید در فرزند نیز موثر است. حتی در بسیاری از موارد برخی از والدین بر این نظر هستند که بدخط بودن ژنتیکی است و از آنها به فرزندان منتقل شده است و هیچ راه درمانی نیز ندارد. به همین دلیل والدین نه برای خوش خط شدن فرزند تلاش می کنند و نه او را برای فراگیری زیبا نوشتن تشویق می کنند.

2-بی توجهی والدین به فرزندان

برخی از والدین هیچ توجهی به خط فرزندان خود ندارند. حتی ممکن است براحتی از کنار بد خط بودن فرزند خود عبور کنند. این گروه از والدین بد خطی فرزندان را به ظاهر می بینند، اما هیچگاه در آن دقیق نمی شوند. آنچه برای خانواده های این چنینی اهمیت دارد، وضعیت تحصیلی فرزند است. در واقع نمره های فرزند در اولویت است و اگر کودک خط ناخوانایی دارد، هیچ اهمیتی ندارد.

این مطلب را از دست ندهید ( نقش معلمان در خوش خطی دانش آموزان )

1-بی اهمیت بودن نسبت به خوشنویسی فرزندان

از نظر برخی از والدین خوشنویسی اهمیت زیادی ندارند. آنها به خوشنویسی به عنوان یک هنر رده پایین نگاه می کنند و از نظر آنها فرزند به خط زیبا نیاز ندارد. بلکه باید بتواند نمرات عالی را در درس خود کسب کند. همچنین این دسته از والدین تصور می کنند با بزرگتر شدن فرزند، خط او نیز به طور خودکار تکامل می یابد. بنابراین تلاشی برای خوش خط شدن فرزند نمی کنند.

تشویق فرزندان برای خط زیبا و خوانا

والدین مهمترین الگوها و تاثیرگذارترین افرادی هستند که می توانند در ارتقا سطح علمی و تربیتی فرزندان ایفای نقش کنند. حال برای خوشنویسی و داشتن خط زیبا نیز باید توجه زیادی بر روی فرزند خود معطوف کنند. والدین برای کمک و تشویق فرزند خود برای زیبانوشتن می توانند او را در کلاس های آموزش خوشنویسی ثبت نام کنند. در کلاس های خوشنویسی تکنیک های زیادی به هنرآموزان آموزش داده می شود که عبارتند از:

1-آموزش کج نویسی: در این روش دبیران و خوشنویسان سعی می کنند تا به فرزندان شما نحوه به دست گرفتن و حرکت صحیح قلم را آموزش دهند. برای مثال نزدیک بودن بازو به بدن و سفت گرفتن بیش از حد شست و دور بودن خیلی زیاد نوک قلم تاثیر منفی در خوشنویسی و خط زیبا دارد که در کلاس های آموزشی نحوه صحیح آن گفته می شود.

2-پرفشار نوشتن: برخی از فرزندان عادت دارند در هنگام نوشتن فشار زیادی بر روی قلم وارد کنند. در حالی که فشار بیش از حد سبابه موجب بدخط شدن نوشته ها می شود.

3-زاویه دار نویسی: یکی دیگر از دلایل بدخط شدن بسیاری از محصلین و فرزندان، زاویه دار نویسی بیش از حد است. به این معنا که با سفت شدن بیش از حد شست و بیش از حد شل نگه داشتن قلم، خط از حالت طبیعی خارج می شود.

4-فاصله گذاری: یکی دیگر از آموزش های کلاس خوشنویسی، آموزش دادن به هنرجویان برای خودداری در فاصله گذاری بیش از حد است که با حرکت سریع قلم به سمت چپ ایجاد می شود.

نقش والدین در خوشنویسی فرزندان

اولین نقش والدین در آموزش خوشنویسی فرزندان، فرستادن او به کلاس های خطاطی است. در مرحله بعد باید به فرزند خود در انجام تکالیف و از سرگرفتن سرمشق ها کمک کنند. والدین با تشویق فرزندان می توانند آنها را در برداشتن گام های بلندتر کمک کنند. نظارت دورادور و همچنین تقویت اعتماد به نفس فرزندان می توانند در آموزش خوشنویسی آنها تاثیر زیادی داشته باشد.

امتیاز خود را ثبت کنید