دوره های آموزش خط تحریری به صورت مجازی و حضوری به شرح ذیل می باشد. نکته : هر جلسه 30 دقیقه می باشد و برای کلاسهای گروهی جلسه ها 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد دوره های آموزشی جدید را از لینک زیر مشاهده نمائید

دوره های آموزش خوشنویسی با خودکار

نستعلیق مقدماتی: (تعداد 10 جلسه)

 • اطلاعات اولیه در مورد چگونگی خوب نوشتن و معرفی خط زمینه و تناسب حروف و کلمات و شیب در خط و …
 • آموزش حروف و ترکیبات هر کدام از آنها
 • آموزش نوشتن اعداد
 • خلاصه کلی از درس و یادآوری نکات مهم براساس تجربیات بدست آمده

متوسطه (10 جلسه)

 • ترکیب در خط
 • ترکیب زدن بدون خط استاد
 • آموزش جمله و سطر نویسی
 • کتابت و نامه نگاری

پیشرفته (10 جلسه)

 • آشنایی با ضخامت های مختلف در خودکار
 • چگونگی ضخامت دار نوشتن در خط و قواعد کامل آن درخط نستعلیق

خط شکسته

 • مقدماتی : (تعداد 10 جلسه)
 • آموزش حروف و ترکیبات هر کدام از آنها در خط شکسته

پیشرفته 2 (‌10 جلسه)

 • نوشتن سطر و متن
 • ضخامتها و بحث آن در خط شکسته تحریری
امتیاز خود را ثبت کنید