در درس دوم از قسمت تکمیلی مجموعه آموزش خط تحریری مصراعی را آماده کردیم. در مصراع اتصالات با رنگ‌های مختلف نوشته شده‌اند که بتوانید شکل قرارگیری آنها را بهتر درک کنید. در ادامه درس، توضیحات بیشتری راجع به بعضی از این حروف و اتصالات مصراع انتخابی خواهیم داد.

مصراع انتخابی: «ذره خاکم و در کوی توام جای خوش است.»

یکی از حروف و کلماتی که در این مصراع میخواهیم راجع به آن‌ها توضیح دهیم حرف «ح» یا همان حرف «خ» است که در ترکیب می‌بینید. حروف «ح، خ» در اتصال دو حالت دارند که در فیلم آموزش خط تحریری، حالت‌های آن به وضوح نشان داده شده است.

به عنوان مثال؛ زمانی که بخواهیم حرف “ح” را به حروفی مثل «ح، م، ی» اتصال دهیم به چه شکل حرف”ح” نوشته می‌شود و به کدام حالت باید باشد. اینکه از کدام حالت اتصال حرف «ح» در اکثر ترکیبات با این حرف استفاده می‌شود و.. با مثال‌هایی آموزش داده شده‌اند. همچنین نکاتی که برای بهتر و زیباتر نوشتن اتصالات وجود دارند به نمایش درآمده است. مانند کلمه «خا» که با شیب درست و در امتداد مناسب نوشته شده و همچنین کلمه‌ای مانند «حک» که به همان شکل نوشته می‌شود. مثال دیگری که در فیلم آموزش خط تحریری آورده شده؛ کلمه «چند» است که حالت و شیب مناسب آن آموزش داده می‌شود.

نکته دیگر در اتصالات این درس، اتصال حرف «و» است. هر حرفی که بخواهد به حرف «و» وصل شود حتما شیب مورد نظر آن باید رعایت شود. اکثر اوقات افرادی که می‌خواهند این اتصال را درکلمه «تو» بنویسند این شیب را رعایت نمی‌کنند. بعضی از افراد هم در نحوه نوشتن حرف «و»؛ آن را چند بار با خودکار یا هر ابزار نوشتن دیگر، تکرار می‌کنند که این کار غلط است. چون این حرف فقط یک بار باید چرخیده شود. این حالت در اتصال حروفی مثل «ق، م» کاربرد دارد.

موضوع آخری که در اتصالات مصراع این درس وجود دارد؛ کلمه «است» می‌باشد که نحوه اتصال حرف «س» به حرف «ت» را آموزش می‌دهیم. حرف «س» با توجه به حرفی که بعد از خودش قرار دارد، حالت‌های مختلفی می‌گیرد که حالت‌های آن در فیلم آموزش خط تحریری نشان داده شده است. همچنین حالت‌های مختلف موجود در اتصالات حرف «س» با مثال‌هایی که بیشترین کاربرد را دارند (میتوانید برای درک بهتر از آنها در تمرین‌های خود استفاده کنید) در آموزش گنجانده شده‌اند.

کلمات مشابه

در فیلم آموزش خط تحریری، کلمات مشابه‌ و مورد استفاده در این درس نیز آموزش داده شده‌اند که با کمک آن میتوانید شکل درست و اتصالات مناسب کلمات بیشتری را یاد بگیرید.

کلمات با حالت کشیده صحیح

کلمه «خا» در «خاکم»، کلمه «جا» در «جای»، حرف «ش» در کلمه «خوش» و حرف «ت» در کلمه «است»، را میتوانیم به حالت کشیده بنویسیم. در همه این کشیده‌ها باید ساختار حرف «س»، را رعایت کنیم. در فیلم آموزش خط خودکاری نوشتن شکل صحیح حالت کشیده کلمات مصراع انتخابی به طور کامل آموزش داده شده است.

کلمات با حالت کشیده غلط

کلماتی در درس وجود دارند که نباید در جمله، به حالت کشیده نوشته شوند (این کلمات در فیلم آموزش خط تحریری مشخص شده‌اند). مثل حرف «ک» در کلمه «کم»، حرف «خ» در کلمه «خوش» و حرف «س» در کلمه «است». همچنین مدل نوشتن کشیده غلط این کلمات در آموزش ها آورده شده است.

دانلود درس دوم از دوره تکمیلی

3 حالت ترکیب از درس

در ادامه فیلم آموزش خط تحریری متن مورد نظر، آموزش و نحوه نگارش سه حالت از ترکیب‌های مختلف موجود است. در حالت اول، ترکیب بدون کشیده نوشته شده است. در حالت دوم حرف «ش» در کلمه «خوش» به حالت کشیده نوشته شده است که به نظر ترکیب زیبایی است. در سایر ترکیبات هم میتوانیم حرف «خ» در کلمه «خاکم» و حرف «ج» در کلمه «جای» را به حالت کشیده بنویسیم که در این ترکیب کشیده‌ی حرف «ج» انتخاب شده است. سعی کنید از کلماتی که به حالت کشیده غلط نوشته می‌شوند و در نهایت کشیدگی غلط ایجاد می کنند، استفاده نکنید. چون ترکیب را ناموزون کرده و زیبایی مدنظرمان را در ترکیب از بین می‌برند.

3 اندازه در دفتر و حفظ تناسب

در فیلم آموزش خط تحریری، سه حالت از اندازه‌هایی که می‌توانیم در نوشته‌های خود بکار ببریم، نوشته شده است. ما می‌توانیم با حفظ تناسب در هر کدام از اندازه‌های موردنظرمان، نظم نوشته‌‌های خود را به خوبی نشان دهیم. در پایان فیلم آموزش خط تحریری؛ نحوه نوشتن کامل این مصراع از درس، برای شما دوست‌داران و علاقمندان به یادگیری خط تحریری اضافه شده است.

امتیاز خود را ثبت کنید