مرکز تماس: 86175248 - 021

آثار خوشنویسی با خودکار و خط تحریری

این پست اختصاص به نمونه هایی از آثار خط تحریری و خوشنویسی با خودکارمی باشد که با دو خط نستعایق و شکسته نستعلیق و با انتخاب متن و شعر مختلف نوشته شده است.

آموزش رایگان در اپلیکیشن خط و قلم آموزش رایگان در اپلیکیشن خط و قلم

این پست اختصاص به نمونه هایی از آثار خط تحریری و خوشنویسی با خودکار می باشد که با دو خط نستعایق و شکسته نستعلیق و با انتخاب متن و شعر مختلف نوشته شده است.

ضخامت نویسی با خودکار که زیبای خاصی به خط خواهد داد نیز رعایت شده است.

صدا کن مرا | صدای تو خوب است ...

در میان نیک و بد زین بیشتر هم فرق نیست | گل به سر گر می پسندی خار هم در پا خوش است.

زتمام بودنی ها | تو همین از آن من باش ...

موج عشق تو اگر شعله به دل ها بکشد | رود را از جگر کوه به دریا بکشد

گیسوان تو شبیه است به شب؛ اما نه، | شب که اینقدر نباید به درازا بکشد!

خودشناسی قدم اول عاشق شدن است | وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد

عقل یکدل شده با عشق، فقط می‌ترسم | هم به حاشا بکشد، هم به تماشا بکشد